Retningslinjer for bruk av merket scooterløype på innmark på Langvatn Gård .

 

Kjøring i merket løype på innmark Gård nr 1824 –92/1 .

Nedenstående  regelverk regnes som lest og forstått av den som undertegner nederst på arket .

Dette gir rett til å benytte løypen i avtalt tidsrom , og er også å anse som grunneiers tillatelse til å kjøre snøscooter i løypen .

 

 

·        Snøscooter skal være registrert

·        Fører skal ha førerkort

·        Fører skal være fylt 18 år.

·        Løypen er enveiskjørt.

·        Det er kun tillatt å kjøre i merket trasé . Brudd på dette vil føre til anmeldelse til politiet  for brudd på ”Lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag ”.

·        Maks fartsgrense i hovedløyper er 80 km/t om forholdene og trafikken tillater dette .

·        Kryssing av skiløype skal kun foretas på oppmerket sted .

·        Det er ikke tillatt å kjøre i preparert skiløype .

·        Kjøring er kun tillatt i den åpningstid som er angitt av Langvatn Gård .

·        Forbikjøring må bare foretas på steder hvor dette ikke medfører fare for andre .

·        All kjøring skjer på eget ansvar .

·        Tillatelsen er personlig og kan ikke overdras til andre .

 

Brudd på noen av disse reglene vil medføre bortvisning fra løypen .

 

 

 

 

Tidsrom : 

 

 

 

Pris  :

 

 

 

 

Langvatn Gård  ___/____-2001

 

 

 

Odd Langvatn / Jelena Langvatn

   

 

Jeg bekrefter herved å ha lest og forstått ovenstående regelverk 

 

 

 

 

Signatur                                     Reg. nr på Snøscooter ______________-

 

 

------------------------